Dulaglutyd chroni przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi w cukrzycy

W komunikacie prasowym Eli Lilly and Company donosi, że dulaglutyd znacznie zmniejszył częstość występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych w badaniu REWIND. To sprawia, że ​​agonista receptora GLP-1 we wstrzyknięciach raz w tygodniu jest pierwszym lekiem na cukrzycę typu 2 (T2D), który wykazał wyższość w zmniejszaniu ciężkich powikłań sercowo-naczyniowych w badaniu klinicznym, w którym większość uczestników nie miała chorób sercowo-naczyniowych.

Projekt badania REWIND różni się od innych badań z agonistami receptora GLP-1 w przypadku dużego odsetka pacjentów bez wcześniejszej choroby układu krążenia, populacji badanej ze znacznie niższą średnią wartością HbA1c na początku badania i najdłuższym okresem obserwacji choroby układu krążenia, badanie trwające 5,4 roku.

REWIND: badanie zdrowia układu krążenia

Badanie REWIND (Researching cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes) było wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem. Oceniono ryzyko poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych (MACE) u dorosłych z T2D oraz szeroki zakres zagrożeń sercowo-naczyniowych. W badaniu porównano efekt podawania 1,5 mg dulaglutydu raz w tygodniu z klasy agonistów receptora GLP-1 (glukagonopodobny peptyd 1) w połączeniu ze standardowym leczeniem efektem placebo.

Pierwszorzędowy punkt końcowy MACE był złożonym punktem końcowym, który uwzględniał zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem (atak serca) lub udar niezakończony zgonem.

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały każdy składnik pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego, złożony punkt końcowy obejmujący kliniczne zdarzenia mikronaczyniowe, w tym chorobę siatkówki lub nerek, hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, niewydolność serca wymagającą hospitalizacji lub pilną wizytę z powodu niewydolności serca oraz śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny.

9 901 uczestników z 24 krajów chorowało na cukrzycę średnio przez 10 lat. Średnia wyjściowa wartość HbA1c wynosiła 7,3%. Choroby układu krążenia występowały u 31% uczestników badania na początku badania.

Przekonująca ochrona przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi

„Badanie REWIND było ambitne. Celem była ocena, czy dulaglutyd może chronić osoby z T2D przed początkowym incydentem sercowo-naczyniowym i zapobiegać przyszłym zdarzeniom u tych, którzy już mają chorobę sercowo-naczyniową” - powiedział dr. Hertel Gerstein, profesor medycyny i zastępca dyrektora Population Health Institute na McMaster University i Hamilton Health Sciences, Ontario, Kanada.

Gerstein ocenia zmniejszoną częstość występowania MACE w przypadku dulaglutydu, którą obserwuje się u dużej liczby osób z T2D, jako przekonującą.

Ucz się z innym projektem

REWIND różni się od innych badań dotyczących wyników sercowo-naczyniowych ograniczoną liczbą uczestników badania z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, najdłuższym okresem obserwacji w badaniu sercowo-naczyniowym oraz populacją badaną ze znacznie niższą średnią wartością HbA1c na początku badania.

Tylko 31% uczestników badania z chorobami układu krążenia

W porównaniu z innymi badaniami zbadano większy odsetek pacjentów, którzy nie mieli chorób układu krążenia. Umożliwia to pomiar wpływu dulaglutydu na układ krążenia w szerokiej populacji z T2D.

Długi czas obserwacji

Ważne jest również, aby obserwować REWIND średnio przez pięć lat. To sprawia, że ​​REWIND jest najdłuższym badaniem wyników sercowo-naczyniowych w klasie agonistów receptora GLP-1.

Niska wyjściowa HbA1c

Spośród 9901 uczestników REWIND średnia wyjściowa wartość HbA1c wynosząca 7,3% była niższa niż w innych badaniach.

Wyniki istotne dla dużej liczby pacjentów

Międzynarodowy zasięg badania REWIND, wysoki odsetek kobiet, wysoki odsetek osób bez choroby sercowo-naczyniowej, ale także z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową oraz włączenie uczestników z niższą średnią wartością wyjściową HbA1c sprawiają, że wyniki są bezpośrednio istotne dla typowego leczonego pacjenta z T2D. w ogólnej praktyce na całym świecie.
Profil bezpieczeństwa dulaglutydu w badaniu REWIND był ogólnie zgodny z profilem agonistów receptorów GLP-1.

„Miliony osób z T2D są narażone na wysokie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dane te potwierdzają, że dulaglutyd jest dobrze ugruntowaną opcją dla osób z T2D” - powiedział Enrique Conterno, prezes Lilly Diabetes i Lilly USA.

!-- GDPR -->