Nowa premiera Trelegy Ellipta

Jak stosować Trelegy Ellipta?

Trelegy Ellipta firmy GlaxoSmithKline jest przeznaczony dla pacjentów z POChP, u których leczenie skojarzone wziewnym kortykosteroidem i długo działającym agonistą receptorów beta-2 jest niewystarczająco kontrolowane.

Trelegy Ellipta jest dostarczany w postaci gotowego proszku do inhalacji. Każda indywidualna inhalacja zawiera 92 mikrogramy flutykazonu furoinianu, 65 mikrogramów bromku umeklidyniowego (co odpowiada 55 mikrogramom umeklidynium) i 22 mikrogramy wilanterolu (w postaci trifenianu) dostarczane przez ustnik. Odpowiada to odmierzonej dawce 100 mikrogramów flutykazonu furoinianu, 74,2 mikrogramów bromku umeklidyniowego (co odpowiada 62,5 mikrogramów umeklidynium) i 25 mikrogramów wilanterolu (w postaci trifenatynianu).

Producent określa inhalację 92/55/22 mikrogramów raz dziennie jako zalecaną i maksymalną dawkę. Inhalację należy wykonywać codziennie o tej samej porze.

Jak działa Trelegy Ellipta?

Trelegy Ellipta zawiera trzy substancje czynne flutykazonu furoinian, umeklidynium i wilanterol, które w różny sposób wpływają na drogi oddechowe. Ogólnie rzecz biorąc, mają one na celu poszerzenie dróg oddechowych i ułatwienie oddychania pacjentom z POChP. Po inhalacji doustnej umeklidynium i wilanterol pośredniczą w rozszerzaniu oskrzeli, podczas gdy flutykazonu furoinian zmniejsza reakcję zapalną.

Furoinian flutykazonu

Flutykazonu furoinian działa jako silny przeciwzapalny kortykosteroid. Jak dokładnie substancja czynna wpływa na objawy POChP, nie została jeszcze w pełni zbadana. Jednak kortykosteroidy wpływają na wiele typów komórek obronnych, w tym eozynofile, makrofagi i limfocyty. Działają również na mediatory, takie jak cytokiny i chemokiny, które biorą udział w procesach zapalnych.

Umeclidinium

Umeklidynium należy do grupy długo działających antagonistów receptorów muskarynowych lub leków przeciwcholinergicznych. Substancja czynna rozszerza oskrzela poprzez konkurencyjne hamowanie wiązania acetylocholiny z receptorami muskarynowymi mięśni gładkich oskrzeli. Po podaniu umeklidynium bezpośrednio do płuc w modelach przedklinicznych, składnik aktywny charakteryzował się powolną odwracalnością in vitro na ludzkim receptorze muskarynowym (podtyp M3) i długim czasem działania in vivo.

Vilanterol

Wilanterol jest selektywnym, długo działającym agonistą beta-2 (ICS / LAMA / LABA). Farmakologiczne działanie wilanterolu jest częściowo - podobnie jak w przypadku innych substancji czynnych z tej grupy - przypisywane stymulacji wewnątrzkomórkowej cyklazy adenylanowej. Cyklaza adenylanowa jest enzymem katalizującym konwersję trifosforanu adenozyny (ATP) do cyklicznego monofosforanu 3 ’, 5’-adenozyny (cyklicznego AMP). Zwiększone stężenie cyklicznego AMP prowadzi do rozluźnienia mięśni gładkich oskrzeli. Ponadto hamowane jest uwalnianie mediatorów natychmiastowej reakcji alergicznej z komórek, w szczególności z komórek tucznych.

Badania Trelegy Ellipta

W badaniu głównym (CTT116853), które przyczyniło się do zatwierdzenia preparatu Trelegy Ellipta, wzięło udział 1810 pacjentów z POChP, u których choroba płuc nie była odpowiednio kontrolowana za pomocą codziennej podtrzymującej terapii POChP. To pokazało, że Trelegy Ellipta był skuteczniejszy w poprawie oddychania pacjenta niż połączenie wziewne kortykosteroidu budezonidu i długo działającego beta-2-agonisty formoterolu dwa razy dziennie. Po 24 tygodniach u pacjentów, którzy otrzymywali Trelegy Ellipta, wystąpiła poprawa FEV o 142 ml. U pacjentów kontrolnych, którzy otrzymywali połączenie budezonidu i formoterolu przez ten sam okres, średnia redukcja wynosiła zaledwie 29 ml.

Pacjenci leczeni Trelegy Ellipta również zgłaszali, że ich jakość życia związana ze zdrowiem poprawiła się w sposób trwały. W grupie kontrolnej było znacznie mniej pacjentów, którzy pozytywnie ocenili ten aspekt.

Skutki uboczne Trelegy Ellipta

Częste działania niepożądane związane ze stosowaniem Trelegy Ellipta obejmują zapalenie płuc, zapalenie nosa i gardła, bóle głowy, bóle stawów i infekcje górnych dróg oddechowych. Sporadycznie podczas leczenia może wystąpić kandydoza jamy ustnej i gardła, ból jamy ustnej i gardła, złamania i częstoskurcz nadkomorowy.

Przeciwwskazania

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z trzech zawartych w nim aktywnych składników, Trelegy Ellipta nie powinien być stosowany.

Nie badano stosowania Trelegy Ellipta u pacjentów z astmą. Dlatego nie zaleca się inhalacji tego produktu leczniczego w tej populacji pacjentów.

Jak dotąd nie ma doświadczenia klinicznego wskazującego, że Trelegy Ellipta nadaje się do leczenia ostrych epizodów skurczu oskrzeli lub do leczenia ostrego zaostrzenia POChP.

Specjalne instrukcje

Zwiększone zapotrzebowanie na krótko działające leki rozszerzające oskrzela w celu złagodzenia objawów może wskazywać na pogorszenie kontroli choroby. Jeśli POChP ulegnie pogorszeniu podczas leczenia Trelegy Ellipta, pacjenta należy poddać ponownej ocenie. Ponadto leczenie POChP należy sprawdzić i w razie potrzeby skorygować.

Po zastosowaniu Trelegy Ellipta może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli ze świszczącym oddechem i dusznością, który może zagrażać życiu. To zdarzenie wymaga natychmiastowego przerwania leczenia Trelegy Ellipta. Pacjenta należy ocenić i, jeśli to konieczne, zastosować alternatywną terapię.

W przypadku umiarkowanych do ciężkich zaburzeń czynności wątroby, zaleca się obserwację pacjentów otrzymujących Trelegy Ellipta pod kątem ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

Działanie ogólnoustrojowe jest możliwe w przypadku każdego wziewnego kortykosteroidu. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych dawek, które są przepisywane przez długi czas. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż w przypadku doustnych kortykosteroidów.

Trelegy Ellipta należy stosować ostrożnie u pacjentów z drgawkami lub tyreotoksykozą oraz u pacjentów, którzy są niezwykle reaktywni na agonistów beta-2.

Pacjenci z gruźlicą płuc lub pacjenci z przewlekłymi lub nieleczonymi zakażeniami powinni otrzymywać Trelegy Ellipta z zachowaniem ostrożności.

Trelegy Ellipta należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub zatrzymaniem moczu. Zalecane są informacje o oznakach i objawach ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Ponadto, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki lub objawy, pacjenci powinni przerwać leczenie Trelegy Ellipta i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z POChP przyjmujący wziewne kortykosteroidy mogą być narażeni na zwiększone ryzyko zapalenia płuc (w tym wymagający hospitalizacji). Zwiększone ryzyko zapalenia płuc może być związane ze zwiększoną dawką steroidów. Jednak nie udało się tego jasno wykazać we wszystkich badaniach. Ponadto nie można było klinicznie udowodnić, jak stopień ryzyka zapalenia płuc zachowuje się w grupie kortykosteroidów wziewnych.

Uważaj na możliwy rozwój zapalenia płuc u pacjentów z POChP. Należy mieć na uwadze, że kliniczne cechy takiego zapalenia mogą się pokrywać z objawami zaostrzeń POChP. Czynniki ryzyka zapalenia płuc w POChP obejmują obecne palenie tytoniu, starszy wiek, niski wskaźnik masy ciała (BMI) i ciężkie postacie POChP.

Trelegy Ellipta jest przeznaczony wyłącznie do inhalacji.

Każda dostarczona dawka zawiera około 25 mg laktozy w postaci laktozy jednowodnej.

Trelegy Ellipta należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Inhalator nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza.

Więcej szczegółów na temat tego leku można znaleźć w aktualnych informacjach dla pracowników służby zdrowia.

!-- GDPR -->