Lakozamid w leczeniu neuropatii małych włókien Nav1.7

tło

Leczenie objawowe neuropatii małych włókien za pomocą środków przeciwbólowych było dotychczas często niezadowalające. Obecność zależnych od napięcia mutacji kanału sodowego w tej chorobie (zwłaszcza mutacji w SCN9A, który koduje Nav1.7) wydaje się obecnie reprezentować obiecujące podejście do specyficznej terapii. Lakozamid o działaniu przeciwdrgawkowym jest lekiem blokującym kanały sodowe Nav1.3, Nav1.7 i Nav1.8.

Ustalanie celów

Dlatego w badaniu LENSS (Lacosamide-Efficacy-’N’-Safety in SFN) oceniano skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję terapii neuropatii małych włókien przy użyciu lakozamidu [1].

metodologia

Niniejsze badanie było randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione i przeprowadzone w układzie naprzemiennym. Badanie przeprowadzono od listopada 2014 do lipca 2016 roku na pacjentach cierpiących na neuropatię małych włókienek związaną z Nav1.7.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej formy terapii (lakozamid kontra placebo). Otrzymali albo terapię verum z dwoma 200 mg lakozamidu przez osiem tygodni, a następnie osiem tygodni leczenia placebo lub w odwrotnej kolejności (najpierw placebo, potem lakozamid).

Skuteczność leku w zmniejszaniu bólu ustalono jako pierwszorzędowy punkt końcowy badania. Zdefiniowano to jako odsetek pacjentów ze średnią redukcją bólu o jeden punkt na skali w porównaniu z wartością początkową w skali bólu „Numeryczna Skala Oceny Natężenia Bólu”.

Wyniki

W badaniu wzięło udział łącznie 24 pacjentów. U 58,3% pacjentów, którzy otrzymywali lakozamid, ból zmniejszył się średnio o co najmniej jeden punkt w skali bólu. Podczas przyjmowania placebo tylko 21,7% pacjentów wykazywało takie zmniejszenie bólu (analiza wrażliwości, iloraz szans 5,65 [95% przedział ufności 1,83-17,41]; p = 0,00045).

Ponadto 33,3% pacjentów leczonych lakozamidem zgłosiło poprawę ogólnej sytuacji w porównaniu z 4,4% w grupie placebo (p = 0,0156). Ponadto po zastosowaniu lakozamidu można było wykazać znaczne zmniejszenie zaburzeń snu i nasilenia powierzchniowego bólu. Nie stwierdzono jednak żadnego znaczącego wpływu na jakość życia ani w odniesieniu do objawów wegetatywnych.

Wniosek

Podsumowując, badanie pokazuje, że lakozamid jest dobrze tolerowany i bezpieczny w użyciu. Wykazano, że ma znaczący wpływ na ból, ogólne samopoczucie i jakość snu u pacjentów z neuropatią małych włókienek związaną z Nav1.7.

!-- GDPR -->